Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Sterrenouders
Versie: 05-12-2021

Stichting Sterrenouders, statutair gevestigd te Grijpskerk en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 85134074

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Sterrenouders en www.sterrenouders.nl
2. Door bij Stichting Sterrenouders een reactie te plaatsen via de mail of een contactformulier, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting Sterrenouders.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Rechten en plichten
1. Elke betaling die aan Stichting Sterrenouders en via www.sterrenouders.nl wordt gedaan, komt volledig ten goede aan Stichting Sterrenouders.
2. Restitutie is niet mogelijk.
3. Stichting Sterrenouders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de klanten als gevolg van de gedane betaling.
4. Stichting Sterrenouders neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online betalingen en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Sterrenouders aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

Artikel 3: Overmacht
Stichting Sterrenouders is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de bezoeker van de website indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Stichting Sterrenouders en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de bezoeker Stichting Sterrenouders niet aansprakelijk stellen.

Artikel 4: Klachten
Mochten er klachten zijn over Stichting Sterrenouders, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail: info@sterrenouders.nl. Stichting Sterrenouders zal binnen zeven werkdagen via e-mail op de klacht reageren.

Artikel 5: Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Sterrenouders partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. (De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten).
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 6: Copyright
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stichting Sterrenouders. Wil je een link plaatsen naar www.sterrenouders.nl? Graag! Stichting Sterrenouders is er om andere sterrenouders en dierbaren van overleden kindjes te helpen. Wil je afbeeldingen delen, hou deze dan origineel met vermelding van Stichting Sterrenouders.

Artikel 7: Privacy beleid
1. Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Kijk hier voor ons volledige privacy beleid.
2. Stichting Sterrenouders verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. De door u ingevoerde (persoonlijke en financiële) identificatiegegevens worden gebruikt om de betaling op de door u gekozen wijze te verwerken, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. Stichting Sterrenouders stelt de gegevens van haar klanten niet beschikbaar aan derden.

Wij verzamelen de gegevens die u ons verstrekt:

a. bij het doen van een aanvraag (o.a. naam, adresgegevens, bankrekeningnummer)
b. bij het doen van een aankoop (o.a. naam, adresgegevens bankrekeningnummer)
c. op het contactformulier (naam, mailadres of telefoonnummer)
d. door het gebruik van onze website middels functionele en analytische cookies

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Artikel 8: Bestuur
De bestuurder werkt op vrijwilliger basis en ontvangt dus geen vergoeding.
Alle inkomsten verkregen uit goederen en diensten via Stichting Sterrenouders, komen geheel ten goede van Stichting Sterrenouders. Oprichter, bestuurder, secretaris en penningmeester: Monique van der Veen