Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Sterrenouders
Versie: 06-10-2021

Vanaf november 2021 gaat Sterrenouders verder als Stichting Sterrenouders. Als u doneert, doet u dit aan stichting zonder winstoogmerk ‘Stichting Sterrenouders’, statutair gevestigd te Grijpskerk en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer (volgt)

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.sterrenouders.nl aan Stichting Sterrenouders wordt gedaan. Op de website wordt de donateur gevraagd de donatievoorwaarden te accepteren. Stichting Sterrenouders behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
2. Door bij Stichting Sterrenouders een reactie te plaatsen via de mail of een contactformulier, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting Sterrenouders.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Rechten en plichten
1. Elke betaling die via www.sterrenouders.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting Sterrenouders. Stichting Sterrenouders is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze donaties.
2. Restitutie is niet mogelijk.
3. Stichting Sterrenouders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de donateur als gevolg van de gedane donatie.
4. De donateur vrijwaart Stichting Sterrenouders voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de donateur. 
5. Stichting Sterrenouders neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Sterrenouders aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
6. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Donateurs onder de 18 jaar mogen slechts een online donatie doen in het bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd. Door het accepteren van deze donatievoorwaarden verklaart de donateur aan deze voorwaarden met betrekking tot leeftijd te voldoen. 
7. De donateur is verplicht om zijn/haar correcte identiteitsgegevens op te geven. 
8. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.
9. De donateur ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 3: Overmacht
Stichting Sterrenouders is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de bezoeker van de website indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Stichting Sterrenouders en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de bezoeker Stichting Sterrenouders niet aansprakelijk stellen.

Artikel 4: Klachten
Mochten er klachten zijn over Stichting Sterrenouders, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail: info@sterrenouders.nl. Stichting Sterrenouders zal binnen zeven werkdagen via e-mail op de klacht reageren.

Artikel 5: Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Sterrenouders partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. (De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten).
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 6: Copyright
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stichting Sterrenouders. Wil je een link plaatsen naar www.sterrenouders.nl? Graag! Stichting Sterrenouders is er om andere sterrenouders en dierbaren van overleden kindjes te helpen.

Artikel 7: Privacybeleid
1. Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Kijk hier voor ons volledige privacybeleid.
2. Stichting Sterrenouders verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. De door u ingevoerde (persoonlijke en financiële) identificatiegegevens worden gebruikt om de betaling op de door u gekozen wijze te verwerken, om u te kunnen bedanken voor uw donatie en voor marketingactiviteiten die verband houden met de missie van Stichting Sterrenouders (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. Er wordt zonder uw toestemming geen openbare melding gemaakt van uw gift.
4. Stichting Sterrenouders stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Artikel 8: Bestuur
De bestuurder werkt op vrijwilliger basis en ontvangt dus geen vergoeding.
Alle inkomsten verkregen uit goederen en diensten via Stichting Sterrenouders, komen geheel ten goede van Stichting Sterrenouders. Oprichter, bestuurder, secretaris en penningmeester: Monique van der Veen